Sweden

All trips have an end

Det är svårt att fatta att jag nu sitter hemma i min lägenhet i Täby med 3 grader plus på termometern och lite snö utanför. I nästan sex månader har jag varit på resande fot, men nu är resan över. 

Jag hoppas att ni inte har missat mina första fyra månader i Asien med Kristin här: mappingtheworld.se. De följande två månaderna har ni som bekant följt med på här i min egen blogg. 

Vilken otroligt bra resa det har varit! Jag är så tacksam över allt jag har fått vara med om. Jag har fått se platser som ser ut att vara tagna ur paradiset, träffat så många trevliga människor och upplevt helt andra fantastiska kulturer. Jag känner mig som en mycket rikare människa efter det här äventyret – rik på erfarenheter och minnen. 

Det har så klart inte bara varit en dans på rosor. Det är väldigt jobbigt att ständigt förflytta sig, alltid ha alla grejer nedpackade i en ryggsäck, planera nästa destination, ta reda på all research som behövs, sitta på ännu ett transportmedel i massor med timmar, och slutligen givetvis betala för allt! Även om jag har rest i relativt billiga länder, så kostar det ändå mycket till slut. Något annat som också ingår i en sådan här typ av resa är att se allt hemskt… Det är så mycket fattigdom och misär på många ställen, det är så smutsigt och kaosartat. Människor, djur och natur far illa och det är horribelt att det är så. Det är svårt att se på och ännu svårare att göra något åt det. Jag hoppas dock att jag har bidragit med något litet bra för de här platserna.  

Jag tror att det är väldigt lärorikt att se sig om i världen. Det skapar en bättre förståelse för andra och varför saker och ting inte alltid är som vi, i vår lilla del av världen, tycker det borde vara. Det är alltid bra att få ett vidare perspektiv och försöka lära sig av andra. Jag uppskattar mitt liv och det jag har mer efter den här resan och jag fick också den paus som jag så mycket behövde från det som var hemma. 

Även om denna resa är slut, så hoppas jag att jag ska få resa snart igen. Det är en så viktig del av mitt liv och för att jag ska må bra. När jag tänker tillbaka ser jag alltid på mina resor som höjdpunkterna, vilket betyder att mitt liv blir mer meningsfullt när jag får se mig om i världen. Jag älskar Sverige och det finns nog inget annat land jag skulle vilja bo i, men det finns så mycket mer att utforska, upptäcka och lära på vår runda planet. Det känns nästan som att det är oändligt många fler platser som återstår på min önskelista att besöka. 

Tills det är dags att packa ryggsäcken igen, så kan ni följa mig på min instagram: vrennerstahl eller maila mig på info@rennerstahl.se

Vi hörs snart igen!

Kram Victoria

In English: It is hard to understand that I am now sitting at home in my apartment in Täby with 3 degrees plus on the thermometer and a little snow outside. For almost six months I have been traveling, but now the journey is over.

I hope you have not missed my first four months in Asia with Kristin here: mappingtheworld.se. The following two months, as you know, you have followed here in my own blog.

What an amazing trip it has been! I am so grateful for everything I have experienced. I have seen places that seem to have been taken straight from paradise, met so many nice people and experienced completely different and fantastic cultures. I feel like a much richer person after this adventure – rich in experiences and memories.

It has clearly not only been a dance on roses. It is very hard to constantly move around, always have all the stuff packed in a backpack, plan the next destination, find out all the research needed, sit on another means of transport in lots of hours, and finally of course pay for everything! Although I have traveled in relatively cheap countries, it still costs a lot in the end. Something else that is also part of such a trip is to see terrible things … There is so much poverty and misery in many places, it is so dirty and chaotic. People, animals and nature are mistreated and are hurting, and it is horrible that it is so. It is difficult to look at and even harder to do something about it. I hope, however, that I have contributed with something little good for these places.

I think it is very instructive to travel around the world. It creates a better understanding of others and why things are not always as we, in our small part of the world, think it should be. It is always good to get a broader perspective and try to learn from others. I appreciate my life and what I have more after this trip and I also got the break that I needed so much from what was home.

Even if this trip is over, I hope I will be traveling soon. It is such an important part of my life and a way of feeling good. When I think back, I always look at my travels as the highlights, which means that my life becomes more meaningful when I get to look around the world. I love Sweden and there is probably no other country I would like to live in, but there is so much more to explore, discover and learn on our round planet. It almost feels like there are infinitely more places that remain on my wish list to visit.

Until it’s time to pack my backpack again, you can follow me on my instagram: vrennerstahl or e-mail me on info@rennerstahl.se

Talk to you soon!

All the best/ Victoria

No Comments

Leave a Reply