India

The Holy Ganges

Ganges, den omtalade, heliga floden i Indien, har länge fascinerat mig. Jag har undrat över den kraft den verkar ha över människor och hur det är att uppleva det på plats.

Ganges är hinduismens heligaste flod och hit vallfärdar människor för att de tror att vattnet har en förmåga att ge evig salighet och rena från synder. Varje kväll sker en ceremoni då tusentals människor samlas. De som bor i närheten av floden går ned till den varje morgon för att ta ett bad, året runt. Vi såg mängder med människor vandra långa sträckor med klädpåsar på huvudet, för att komma till floden. Det spelade ingen roll att det bara var några grader varmt ute och i vattnet, utan tron övervinner kylan. 

Varanasi, den plats dit vi åkte för att uppleva Ganges, har också en väldigt stor betydelse när det gäller döden. Det är den plats där hinduer allra helst vill dö och kremeras. Därför finns det också många hospis här, alltså sjukvårdsinrättningar där människor i livets slutskede får vård och dör. Döda skickas också hit, om det är möjligt, från andra platser för att kremeras. Det här var något som jag inte visste så mycket om innan jag kom till Varanasi och det var både spännande och otäckt att få se två av de kremeringsplatser som används vid floden. Under stora vedhögar bränns döda och askan och resterna strös sedan ned i vattnet. De manliga anhöriga följer hela proceduren kring den avlidne. Jag tycker att det kändes konstigt att titta på detta, men guiden menade att det inte var något sorgligt alls över det, utan de tror att den döde får omedelbar frälsning. Därför gråter man inte. 

Jag tycker att det var otroligt häftigt att uppleva Ganges på plats och verkligen se hur människor använder den. Det är svårt att förstå dess kraft innan man varit här. Det som dock känns otroligt jobbigt är vetskapen om hur extremt förorenad floden är, men att människor ändå dagligen badar, tvättar och lagar mat med dess vatten. Med tanke på att 400 miljoner människor bor vid floden släpps väldigt mycket avloppsvatten, industriavfall och religiösa gåvor ut i den, vilket skapar en ohållbar situation. Jag läste en text som beskriver att Världsbanken uppskattar att åttio procent av alla sjukdomar i Indien och en tredjedel av dödsfallet kan hänföras till vattenburna sjukdomar. Bara i Varanasi frigörs omkring 200 miljoner liter obehandlat mänskligt avloppsvatten varje dag, vilket leder till stora koncentrationer av fekal coliforma bakterier. Enligt officiella normer bör badvatten inte innehålla mer än 500 fecal coliforms per 100 ml, men uppströms om Varanasi innehåller flodvattnet redan 120 gånger så mycket! 

Som jag beskrev innan sker också kremeringar vid floden och resterna kastas i vattnet. Tyvärr förbränns inte alltid kropparna helt, utan halvbrända kroppsdelar kastas också i vattnet. Heliga män, gravida kvinnor, barn, människor som har begått självmord, fattiga och ormbitna lämnas dessutom att flyta fritt. Det här är alltså bara några hundra meter från där människor badar och tvättar kläder varje dag. Jag har så svårt att förstå att människor fortfarande använder Ganges på det sätt de gör, trots vetskapen om hur förorenad den är. Religion har en enorm stark kraft, som jag nu fått se med mina egna ögon. 

In English: Ganges, the famous holy river in India, has fascinated me a long time. I have wondered about the power it seems to have over people and how it is to experience that in person.

Ganges is the most sacred river in Hinduism, and people pilgrimages because they believe that the water has an ability to give eternal bliss and purity from sins. Those who live near the river go down to it every morning to take a bath all year round. We saw lots of people wandering long distances with clothes bags on their heads, to get to the river. It didn’t matter that it was only a few degrees outside and in the water, but the faith overcame the cold.

Varanasi, the place where we went to experience Ganges, also has a very great importance in terms of death. It is the place where Hindus prefer to die and cremate. Therefore, there are also many hospices here, ie healthcare facilities where people in the final stages of life receive care and die. Dead people are also sent here, if possible, from other places to be cremated. This was something I did not know much about before I came to Varanasi and it was both exciting and unpleasant to see two of the cremation sites used by the river. Under large wood pits, dead are burned and the ashes and remains are then sprinkled into the water. The male relatives follow the entire procedure around the deceased. I think it was strange to look at this, but the guide meant that there was nothing sad about it, because they believe that the dead will receive immediate salvation. Therefore, they do not cry.

I think it was incredibly awesome to experience Ganges and really see how people use it. It is difficult to understand its power before being here. However, what feels incredibly tough is the knowledge of how extremely polluted the river is, but that people are still bathing, washing, cooking with its water. Given that 400 million people live by the river, a great deal of sewage, industrial waste and religious gifts are released into the water, creating an unsustainable situation. I read a text describing that the World Bank estimates that eighty percent of all diseases in India and one third of the deaths can be attributed to waterborne diseases. Only in Varanasi, about 200 million liters of untreated human sewage are released every day, leading to large concentrations of fecal coliform bacteria. According to official standards, bathing water should not contain more than 500 fecal coliforms per 100 ml, but upstream of Varanasi the river water contains 120 times as much!

As I described before, cremations also occur by the river and the remains are thrown into the water. Unfortunately, the bodies are not always burned completely, but half-burned body parts are also thrown into the water. In addition, holy men, pregnant women, children, people who have committed suicide, poor and snake bitten people are left to flow freely. This is just a few hundred meters from where people bathe every day. I have such a hard time understanding that people still use Ganges in the way they do, despite the knowledge of how polluted it is. Religion has a tremendous power, which I have now seen with my own eyes.

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply